หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา...

เราดำเนินธุรกิจปลูกไม้ยูคาลิปตัสในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เขตอำเภอสนามชัยเขต พนมสารคาม และแปลงยาว พื้นที่ปลูกทั้งหมดจำนวน 15,120 ไร่ เพื่อจำหน่ายเป็นไม้ท่อนให้กับอุตสาหกรรมผลิตเยื่อ อุตสาหกรรมแผ่นไม้ประกอบ อุตสาหกรรมชิ้นไม้สับ และอุตสาหกรรมพลังงาน ระยะเวลาการลงทุนใช้ระยะเวลา 4-5 ปี จึงสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

บริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด เป็นหนึ่งในกิจการของกลุ่มบริษัทสวนกิตติ ประกอบกิจการปลูกป่าไม้ เพาะปลูกสวนป่าขนาดใหญ่(วัตถุประสงค์บริษัทข้อที่ 42) โดยได้จดทะเบียนตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2545 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0205545006484 ทุนจดทะเบียน 225,000,000 บาท

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่

903 หมู่ 2 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

เบอร์โทร 033 – 054054

สรุปผลการการดำเนินการย้อนหลัง 5 ปี

ผลิตภัณฑ์ของเรา ได้แก่ ไม้แปรรูป ไม้เข็ม ไม้พาเลท ไม้เชื้อเพลิง เป็นต้น

ต้นพันธุ์ที่เราปลูก

พันธุ์กล้าไม้ไม้ที่เราปลูก ประกอบด้วย K7 K62 และ K58 

บทสรุปการบริหารจัดการสวนไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562

วารสารประจำเดือน

รวมภาพกิจกรรมของเรา...

ประกาศรับสมัครงาน