กิจกรรมทางสังคมและชุมชน

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ชาวสวนเกษตรจำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 3 โรงเรียนในพื้นที่ของบริษัท ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าม่วง ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขตจ.ฉะเชิงเทรา, โรงเรียนบ้านสระไม้แดง ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขตจ.ฉะเชิงเทรา และโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ในปีนี้ได้มอบทุนการศึกษารวมถึงแจกอุปกรณ์การเรียน ขนม เครื่องดื่ม และของเล่นให้แก่เด็กนักเรียน

………………………………………………………………………………………….

กิจกรรมทอดกฐินประจำปี 2561

ในระหว่างเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด ร่วมกิจกรรมทอดกฐินประจำปี 2561 ตามวัดต่างๆในพื้นที่โดยรอบ เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย สร้างความสามัคคีให้แก่พนักงาน รวมไปถึงร่วมสานสัมพันธ์อันดีต่อวัดและคนในชุมชน โดยในปีนี้ทางบริษัทได้มอบพัดลมและร่วมทำบุญ จำนวนทั้งสิ้น 4 วัด ประกอบด้วย วัดม่วงโพรง, วัดชำขวาง, วัดแหลมเขาจันทร์ และวัดหินดาษ

………………………………………………………………………………………….

บริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด สนับสนุนงบประมาณแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะลงคลอง

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด นำโดยคุณณัชฐปกรณ์ ดำเนินชาญวนิชย์ ร่วมสนับสนุนงบประมาณ และร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “การแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะลงคลองพิชัยอย่างบูรณาการ” ณ ชั้น 5 อาคารราชพฤกษ์ คณะบริกหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม 

………………………………………………………………………………………….

โครงการ “จิตอาสาปลูกป่า ปลูกรักษ์” ครั้งที่ 2 วันที่ 7 สิงหาคม 2561 

กลุ่มบริษัทสวนกิตติ จัดโครงการ “ปลูกป่า ปลูกรักษ์ ” เพื่อเฉลิม พระเกียรติและทำความดีถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีคุณกมลชญา ประเสริฐสิน นายอำเภอท่าตะเกียบ เป็นประธานในพิธี และคุณณัชฐปกรณ์ ดำเนินชาญวนิชย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

………………………………………………………………………………………….

โครงการ “สวนกิตติ สร้างฝายมีชีวิต”

วันที่ 25 เมษายน 2561 ณ บ้านโป่งตาสา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มบริษัทสวนกิตติ นำโดยคุณณัฐฐิกาชฎา และคุณณัชฐปกรณ์ ดำเนินชาญวนิชย์ ผู้บริหารกลุ่มบริษัทสวนกิตติ นำพนักงานกว่า 80 ชีวิต ลงพื้นที่สร้างฝาย ณ บ้านโป่งตาสา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีคุณอาภรณ์ ใหม่มงคล นายอำเภอสนามชัยเขต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ร่วมด้วย ผู้ใหญ่อาคม ใจจริง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านโป่งตาสา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมโครงการ โดยในวันดังกล่าว คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต่างร่วมใจกันสร้างฝายจนสำเร็จท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างฝายมีชีวิต ตามศาสตร์พระราชา ที่จะช่วยในการชะลอน้ำและกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคในช่วงหน้าแล้ง ช่วยลดความรุนแรงของการเกิดไฟป่า  เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความสามัคคีในองค์กร และปลูกฝังให้พนักงานกลุ่มบริษัทสวนกิตติได้ทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อีกด้วย

………………………………………………………………………………………….

กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2561 บริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด ในนามกลุ่มบริษัทสวนกิตติ ได้นำทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน ไอศกรีม และขนม ไปมอบให้แก่นักเรียน จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบไปด้วย โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก โรงเรียนวัะหดแหลมเขาจันทร์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง  สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ สร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ตัวแทนชุนชม ผู้นำชุนชมได้เป็นอย่างดี เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร และทำให้ชุมชนได้รู้จักกลุ่มบริษัทสวนกิตติมากยิ่งขึ้น

………………………………………………………………………………………….

ทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2560
คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ชาวสวนเกษตร  จำกัด  ในนามกลุ่มบริษัทสวนกิตติ  เป็นเจ้าภาพร่วมงานประเพณีทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2560 ซึ่งในปีนี้ได้ร่วมทอดกฐินในพื้นที่จำนวน 2 วัด โดยในวันที่  15 ตุลาคม 2560 ร่วมทอดกฐิน ณ วัดบรรยงสุวรรณาราม (ม่วงโพรง) และวันที่ 22 ตุลาคม 2560 ร่วมทอดกฐิน ณ วัดชำขวาง ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม เพื่อร่วมสืบสานประเพณีที่ดีของชาวไทยสร้างความรัก ความสามัคคีให้แก่พนักงานและชุมชนในพื้นที่ และมีโอกาสได้ทำบุญร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาหินซ้อนอีกด้วย