เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด เป็นหนึ่งในกิจการของกลุ่มบริษัทสวนกิตติ ประกอบกิจการปลูกป่าไม้ เพาะปลูกสวนป่าขนาดใหญ่(วัตถุประสงค์บริษัทข้อที่ 42) โดยได้จดทะเบียนตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2545

  ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0205545006484

  ทุนจดทะเบียน 225,000,000 บาท